District Court Delden

District Court Delden

The district court went over the partitioning of a part of property in legacy to the children upon the dead of one of the partners. Usually it was about the household furniture  and  equipment of the farm in tools and cattle. But also by failure the judge came in action.  

1773

Op 24 juni 1773 hield Fenneken Koebrugge, weduwe van Hendrik ten Koebrugge, kinderscheiding met haar minderjarige kinderen Gerrit, Berend, Jenneken, Engeltjen en Diena. Hierna volgde een opsomming van de baten en schulden.

Translation:
On the 24th of Juni 1773  Fenneken Koebrugge kept “kinderscheiding”( divorce in inheritance) with here minor children Gerrit, Berend (sons) Jenneken, Engeltjen and Diena (daughters).
This was followed by an enumeration of the income and debts.

1786

Op 2 september 1786 hield Roelf ten Koebrugge, weduwnaar van Janna ter Vaarhorst, wonende op het erve Koebrugge, kinderscheiding met zijn 3 kinderen: de zoons Roelf en Hendrikus en een dochter.

Translation:
On the 2th of September 1786
kept Roelf ten Koebrugge, widower of Janna ter Vaarhorst, living on the courtyard Koebrugge, “kinderscheiding” (divorce in inheritance) with his 3 children: the sons Roelf and Hendrikus and a daughter.

This fact makes clear that Roelof was in trouble. Mother Fenne was in 1773 remarried with Roelof Warnink and probably came back on the farm. It also could be that Warnink  after marrying came in the house, but now also already is deceased.

1810

Op 26 bloeimaand 1810 deed de procureur Wolter Jalink, wegens Jurian ten Doeschate als provisor van de stadprovisorie van Goor panding op de roerende goederen van Roelof Koebrugge en diens vrouw, en bij onvoldoende opbrengst aan hun erf- en bouwrecht van het hofhorige erve Koebrugge, wegens een bedrag van ƒ 21-5-0 aan achterstallige rente op een lening van ƒ 50.

Translation:
On the 26th “bloeimaand” 1810 (26 May 1810 ) did the prosecutor Wolter Jalink, in behalf of Jurian ten Doeschate as commissioner of the village provisory Goor, in the attachment on the movable property of Roelof Koebrugge and his wife, and in the case of insufficient revenue to their inheritance and cultivation rights by the serf courtyard Koebrugge, due to an amount of ƒ 21-5-0 ( 21 guilders and 5 pennies) to overdue interest on a loan of ƒ 50 (50 guilders).

Op 28 bloeimaand 1810 verscheen Roelof Koebrugge en diens vrouw Janna ter Horst voor het hofgericht van Weddehoen en verkleerden dat zij schuldig waren aan het Landrentambt Twenthe een bedrag van wegens pacht en erfwinning een bedrag van ƒ 650, welk bedrag zij niet kunnen betalen. Derhalve stellen zij daarvoor hun roerende goederen tot onderpand.

Translation:
On the 28th  “bloeimaand” 1810 (28 May 1810) appeared Roelof Koebrugge and his wife Janna ter Horst for the tribunal of Weddehoen and declared that they were payable to the landlordship Twenthe (district) fore lease and land use an amount of ƒ 650, what they cannot pay.
Therefore they shall notify their movable property to collateral.

Op 28 hooimaand (juni) 1810 werd op het erve Coebrugge de navolgende inventaris van de roerende goederen opgemaakt:

1. een vost paard; 2. een roe koe; 3. een zwart kalf; 4. een kiest; 5. een paar beddegerdienen, val; 6. een paar dieto; 7. een ijzeren pot; 8.. een emmer; 9.  een hexelkiste; 10. een kuiven; 11. een ploeg; 12. een egde; 13. een brake; 14. twe overbedden en onderbedde; 15. ee kerne; 16. een melkvaet; 17. drie lupers; 18. een spiegel; 19. elf schotelen; 20. drij telders; 21. een melkemmer; 22. negen stoelen; 23. een vleegel; 24. drie grepen; 25. een onbeslagen wagen; 26. een panne en pan-iser; 27. een kuls potjen; 28. een roompot; 29. een iezer potjen; 30 [..] paarde-sellen; 31 een tom; 32. ses honders; 33. een haan; 34. een hond; 35. een haelketen en tange; 36. een bou-sig; 37. een kolhop, waarvan Jakobus Bleker heeft een verschoten tot betalinge der verpondinge ƒ 70-5-0.

Sadgewassen: bij Mossendam op den Kamp 5 schepel land met rogge; nog vier schepel aldaar.                    

Van die bovenstaande rogge trekt B. Jan Volkerink vier viem rogge, so als het te protocol verset is.

In den gorden voor het huijs:

1 hoek met gaste, 1 dito, 1 hoek aardappels, 1 hoek somersaat, 1 hoek met snijbonen en kruypbonen, een hoek vlas.

Drij dagwerk hoijgrond [..] den Dam 5 spind land, aardappels, den Tuicamp, groot 6 schepel met haver, tinbaar.

In den Kostengoorden:

een stukjen boekweijte en aardappel, tinbaar; vier schepel met roggen; 1 stukke met ardappels die door ander menschen daarop sien gepoet; een hoek nieuws tot land gemaekt, die an Jan ter Horst soude verhuert sien, daarop haver en ardappels.

Op den Veldkamp:

8 schepel land met roggen; 4 schepel land met boekweiten, hiervan trekt Maet Jan van 5 schepel land de vruchten, totdat 150 gulden betaald bind, de rogge wort gerekend wat sij Sunte Martin bij het schepel geld. (Hofboek Weddehoen, blz. 391 – 396)

Translation:
On the  28th hooimaand
 (June) 1810 on the courtyard Coebrugge was taken on the following  inventory of movable property:

  1. a horse (fox coloured); 2. a red cow; 3. a black calf; 4. a young cow; 5. a pair of bed curtains, little curtain; 6. still a pair either; 7. an iron pot; 8. a bucket; 9.  a chipping coffin; 10. a wheelbarrow; 11. a plough; 12. a harrow; 13. an axe; 14. two beds and quilts; 15. a churn; 16. a dairy barrel; 17. three carpets; 18. a mirror; 19. eleven plates; 20. three soup plates; 21. a milk bucket; 22. nine chairs; 23. a thirst flail; 24. three crop forks; 25. a unshod chariot; 26.pan and pan iron; 27. a Cologne jug; 28. a cream pot; 29. an iron jug; 30 [..] horse saddles; 31 a brood; 32. six chickens; 33. a rooster; 34. a dog; 35. a take-up kettle and socket; 36. a scythe; 37. a coal heap, of which Jakobus Bleker had a claim till to pay the lease of ƒ 70-5-0 (70 guilders and 5 pennies).

Seed crops: at “Mossendam op den Kamp” 1,1 acre land with rye; and still 0,875 there.  Of that rye above B. Jan Volkerink collect four stack rye, so as  the protocol has dictate.

In the garden in front of the house:

1 corner with barley, 1 at the same, 1 corner potatoes, 1 corner summer seed, 1 corner with string-beans and haricots, a corner flax.

Three day job hayfield [..] on “den Dam” 1,1 acre land, potatoes, “den Tuincamp”, large 1,32 acre with oat, ready for harvest

In the ” Kostengoorden”:

a piece buckwheat and potatoes ready for harvest; 0,875 acre with rye; 1 piece with potatoes plant by other people; a corner cultivate to new land, which was leased at Jan ter Horst, on witch oat and potatoes.

On the “Veldkamp”:

1,75 acre land with rye; 0,875 acre land with buckwheat, Maet Jan collect legal of this 1,1 acre, till 150 guilders  will be paid, the rye included in what it’s worth at “Sunte Martin” ( 11 November). (Court book Weddehoen, page 391 – 396)

From this report it is obviously that Roelof and Janna are almost bankrupt. But still not found is an execution of a judgment. How they save itself out or went down it is not known. It is clear that after 1810 still a child is born, Janna age was between 36 and 40 years. The courtyard was  retrieved over by the oldest son Johannes Hendrikus and nowadays still in the hands of the tribal elders of the family. But now (whole fit into this time) it is a woman namely Jacqueline ten Thije – Koebrugge.