Huwelijkse Voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden van het Hof Weddehoen

Het erf Koebrugge werd door de landheer verpacht aan de familie op de boerderij. Dit was een recht als hofhorige en werd aan de oudste zoon als erfgenaam verleent. De ouders bleven wel op het erf. Als er alleen dochters waren kwam dit recht ook bij de oudste terecht en dan heette dit recht “opvaart”. De nieuwe boer was dan de bruidegom en het was de reden dat andere familienamen op het erf gingen ontstaan.

In het boek Huwelijkse Voorwaarden van het Hof Weddehoen uit de 18e eeuw is een geschreven geval bewaart gebleven. Het gaat om Roelof Koebrugge en Janna ter Horst.

Huwelijkse voorwaarden 6 januari 1796
Roelof Koebrugge en Janna ter Horst

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

In de akte is het volgende letterlijk geschreven :

Op huijden Dato ondergeschreven is ter Eren God en ten overstaande een goedvinden van Beijders zijds ouders en naaste Bloedvrinden een wel en wettelijk houwelijk Beraamt en gesloten tusschen den eerbaren jongman Roelof koebrugge egt en Regt Geboren zoon van Roelof koebrugge en van wijlen des zelfs huijsvrouwe als Bruijdegom ter eener en die eerbare jonge dogter janna ter Horst egt en Regt geboren dogter van Hendrik ter Horst en des zelfs huijsvrouwe Als Bruijd ter Anderen zijde wijders op Conditien als hier na staat Beschreven.

Eerstelijk        Beloven Bruijdegom en Bruijd haar na drie voorgaande huwelijks Proclamatien                             ingevolge kerkelijk order malkanderen te trouwen en niet te verlaten voor en                                  alhier haar den tijdelijken dood komt te scheijden.

ten Tweden   Belooft de Bruijdegom zijn Lieve Bruijd tot zig te nemen op het Provincie erve                                  Koebrugge om daar met malkanderen te leven gelijk vrome en Christelijke                                        Eheluijden toestaat en Gebruijkelijk is dog alles met Consent van hare eedele                                  mögende heeren ordienaris Gedeputeerden van de Staaten van overijssel

ten Derden   Belooft de Bruijd aantebrengen alle hare Goederen wat namen zij mogte                                           hebben kiste en kiste vulligen en Beddigen met haar toebehoor en een koe en                                 wat haar verder aan eerven en an Sterven kan

ten vierden   Zoo het mogte Gebueren het welke God wil verhoeden dat Bruijdegom ofte                                       Bruijd kwam te sterven zonder lieves Erve zo in zodanigen val dat de Bruijdegom                           de Eerste zijnde zoo geeft hij aan zijn nagelaten weduwe alle zijne goederen wat                            namen hij mogte hebben maar indien de Bruijd De Eerste zijnde geeft Desgelijks                            ten haar nagelaten wedunaar Alle hare goederen wat namen zij mogte hebben

Waar mede Dese huwelijke voorwaarde met Lieve vrede en Eenigheijd is Gesloten  door Bruijdegom Bruijd neffens ouders en naaste Bloedvrinden wettig geteijkend en Bevestigt en door de hier ondergeteijkent en Getuijge Bekragtigt Actum op het Zeldam an het Horst Huijs den 6 jannuarij 1796

Dit is het merkt X van Roelof koebrugge als Bruijdegom die heeft het eijgenhandig getekent

Dit is het merkt X van janna ter horst als Bruijd die heeft het eijgenhandig Getekent

Dit is het merk X van Roelof koebrugge Als vader van  Bruijdegom die heeft het Eeijgenhandig getekent

Hendrik ter horst Als vader van de Bruijd

Dit is het merkt X van jenneken ter horst Als moeder van de  Bruijd die heeft het Eeijgenhandig getekent

jan ten Seldam als getuige

gerrit Spenkelijnk als Getuige

Frederik Berkendam als Schrijver

Vertaalt in het huidige Nederlands staat er het volgende:

Op de datum van heden is ter ere van God en staande voor en met goedvinden van ouders aan beider zijde en naaste bloedverwanten en wel en wettig huwelijke gepland en gesloten tussen de eerbare jongeman Roelof Koebrugge (in echt en recht geboren) zoon van Roelof Koebrugge en wijlen zijn echtgenote als bruidegom aan de ene zijde en de eerbare jonge dochter Janna ter Horst(in echt en recht geboren) dochter van Hendrik ter Horst  en zijn echtgenote als bruid aan de andere zijde en verder op condities als hierna staat beschreven

Ten eerste   Beloven bruidegom en bruid haar na drie voorgaande huwelijksaankon-                                        digingen volgens het kerkelijk gebruik elkaar te trouwen en niet te verlaten                                  voor de dood hen scheidt

Ten tweede Belooft de bruidegom zijn bruid tot zich te nemen op het provinciale erf                                        Koebrugge om daar met elkaar te leven als vrome en Christelijke echtelieden                              toegestaan wordt en gebruikelijk is, maar alles met instemming van de edele                              heren als gedeputeerde dienaars  van de Staten van Overijssel

Ten derde   Belooft de Bruid  al haar goederen in te brengen wat zij heeft, als een kist met                             inhoud en beddengoed met toebehoren en een koe en alles wat zij aan erfenis                           krijgt

Ten vierde  En als gebeurt (wat God verhoede) dat de bruidegom of bruid in dat geval komt                         te overlijden en de bruidegom de eerste is geeft hij aan zijn weduwe al zijn                                  goederen die hij bezit, maar als de bruid het eerst overlijd geeft zij eveneens                                aan haar weduwnaar alles wat zij bezit           

Waarmee deze huwelijkse voorwaarden in vrede en overeenstemming is gesloten door bruidegom en bruid, alsmede ouders en naaste bloedverwanten, wettig bevestigd en getekend alsmede met getuigen bekrachtigd bij akte op 6 januari 1796 te Zeldam op het Horst Huis.

Dit is het merkt X van Roelof Koebrugge als bruidegom die het zelf heeft getekend

Dit is het merkt X van Janna ter Horst als bruid die die het zelf heeft getekend

Dit is het merk X van Roelof Koebrugge als vader van de bruidegom die het zelf heeft getekend

Hendrik ter horst als vader van de bruid (de enige die kon schrijven)

Dit is het merkt X van Jenneken ter Horst als moeder van de bruid die het zelf heeft getekend

Jan ten Seldam als getuige

Gerrit Spenkelink als getuige

Frederik Berkendam als schrijver